د ورځني ژوندانه لپاره ابدي پندونه

د ورځني ژوندانه لپاره ابدي پندونه

د ښه او روښانه مستقبل د جوړولو لپاره خوشبیني یوه ضروري ستراتیژي ده. ځکه که چیري تاسي پدې باور و نه لرئ چي آینده تر نن بهتره کېدلای سي، بیا نو دا ممکنه نده چي تاسي لاس په کار سئ، او د یوه ښه او سمسور راتلونکي د جوړولو لپاره مسولیت ومنئ.

که چیري تاسي دا فرض کړئ چي هيڅ امید نسته، تاسي خود په خوده دا تضمینوئ چي هلته هیڅ امید نسته. خو که چیري تاسي دا فرض کړئ چي د آزادۍ او امید لپاره محرک او فطري غریزه موجوده ده، بیا نو د اوسنۍ وضع د بدلولو لپاره فرصتونه راڅرګندېږي.

او د دې چانس هم پیدا کېږي چي تاسي په خپله د یوه بهتره جهان د جوړولو لپاره څه کومک هم وکړئ. لنډه دا چي انتخاب ستاسو په لاس کي دی.

د امریکا ستر آزادي خواه او د اجتماعي عدالت چپ آنارکیسټ مبارز او متفکر — نوام چامسکي

وحید فقیري
t