زه څاڅکی څاڅکی ځان د فن کاسه کښې ګوټ ګوټ څکمه / ممتاز اورکزی

زه څاڅکی څاڅکی ځان د فن کاسه کښې ګوټ ګوټ څکمه / ممتاز اورکزی

زمونږه فکر په خدایې خام نه دی، خو عام نه دی

په مومږ لا دومره ژوند حرام نه دی، خو عام نه دی

هر نا لیدلي لاس په ما تیغ ازمایي کړي ده

سړیه دا نو قتل عام نه دی خو عام نه دی

زه څاڅکی څاڅکی ځان د فن کاسه کښې ګوټ ګوټ څکمه

بیخي نایاب که دغه جام نه دی خو عام نه دی

دغه سړي په حقه لرې له کرداره کړو ډار

ته څنګه وایې چې امام نه دی خو عام نه دی

د لمبه شوي احساس سیوري دې په سترګو راغلل

په سره غرمه څنګه ماښام نه دی خو عام نه دی

د ستا بې واکه او بې باکه کاته نور څه معنا؟

مه وايه ياره چې سلام نه دی،خو عام نه دی

ممتازه دي کباړ خانې او دغه غله بازار کښې

هغه سر دی نه جې نیلام نه دی خو عام نه دی
t