د شفیع الله بابرزي نوی غزل

د شفیع الله بابرزي نوی غزل

یاره یو وخت دې په ښایست کې جوړه نه درلوده
ستاد ځوانۍ نازولتوب نازولتوب اندازه نه درلوده
دیوی ورځی نه به بلی ورځ ته لا ګرانیدی
حسن دې لویه پا چاهی خاتمه نه در لوده
دزړه په سر مې لکه جیب له مرغلرو ډک وی
د وخت پاچا ومه له بخت مې ګیله نه در لوده
دجدایی درد دې اشنا دومره خپل کړی ومه
بی لتا ژوند مې ګوره مالګه بوره نه درلوده
ګلاب ګلاب به شوی هنداری ته به ودریدی
دومره به خوږشوی چې بې تامی چاره نه درلوده
زما شینواروکې د کلی شپه په دې خوښه وه
ستورو ته ناست به وچې چابه ډیوه نه درلوده
بابرزی قبر دې زما شی دمه ځای دمه ځای
شاعر په ټول عمر کې ګوره دمه نه در لوده
t