“د لفظونو شپون”

“د لفظونو شپون”

د استاد شپون نثري کلیات دي چې د کابل پوهنتون د پښتو ژبې او ادب څانګې د استاد پوهاند لال پاچا ازمون په زیار او هلو ځلو راټول شوی او دادی ډېر ژر به په کتابي بڼه خپور شي.
کتاب په لوی سایز له اته سوه مخونو ډېر شو خو د استاد ارواښاد شپون تقریباً ټول چاپ او ناچاپ نثري اثار په کې ځای شول.
استاد ازمون دې خدای ژوندی لري چې دا ستر کار ته یې اوږه ورکړه او دا کلیات یې د چاپ جوګه کړ.
د استاد شپون په دې کتاب کې د استاد خورې ورې لیکني، ادبي څېړنې، لیکوالي، ادب تاریخ، ژباړې، ژورنالستیکي لیکنې، د مچیو ځاله او فیسبوکي لیکني راټولې شوي دي.
په دوه نورو کتابونو داستاني کلیاتو او منظومو کلیاتو هم کار روان دی چې درې واړه مهم کتابونه به د ارواښاد استاد شپون د تلین مراسمو ته چاپ او خپاره شي.
t