هر سهار به مې سبق ترينه ويلو

هر سهار به مې سبق ترينه ويلو

يوه عجيبه زنده ګي وه رانه لاړه
زما سمه پاچاهي وه رانه لاړه

زه به زوم وم ته به ناوې واديدل و
هره ورځ به مو خوښي وه رانه لاړه

نه به جنګ و، نه په مرګ باندې خبر و
دچندريو به سيالي وه رانه لاړه

هر سهار به مې سبق ترينه ويلو
دملا دلور ياري وه رانه لاړه

هغه وخت کې ت وه توره ج جهاد و
هغه وخت مسلماني وه رانه لاړه

څه په چل او په هنر يې رانه اخلي
دسرو وينو ازادي وه رانه لاړه

په زړه غوټ ورپسې مات يمه سجاده!
ديار بل رقم ځواني وه رانه لاړه

سپين ګل سجاد
t