نیغ باڼه دي کـــــردګار ته په ســلام دي / عبدالحليم همت

نیغ باڼه دي کـــــردګار ته په ســلام دي / عبدالحليم همت

نه په ننګ نه په نامــــوس او نه په نام دي

څه وګړي ددې وخــت بې حـــده خــام دي

ټول وژنه د انسان نه شوه تمــــــــــــامه

څه وژلي دي کافــرو څه اســــــــلام دی

خوږ نګهت یې د نســـــیم څپو کې راغی

یو چا زلفې خـورې کړې پاس په بام دي

دوه لیمې دې صحـــــیفې د خدای د مینې

نیغ باڼه دي کـــــردګار ته په ســلام دي

جنت راکه ، دونیا ورکه ، ځـــــــــــکه دلته

څه خراب دي، څه شراب دي ، څه حرام دي

ښاماران دي خـــــــــــــــــــزانو پسې راغلي

لږ په پام ځه ، خطـــــــــرونه ګام په ګام دی

انتها د ژوند د ورځې ده هـــــــــــــــــــــمته

راښـــــــــکاره په افق خـــــــړې دماښام دي
t