په زړه يې بل وريده

په زړه يې بل وريده

انتها داسې وه چې
ژړا داسې وه چې
د واده شپه يې وه
جفا داسې وه چې
په زړه يې بل وريده
غوغا داسې وه چې
خپله خوښه يې نه وه
ورکړې لالا داسې وه چې
ستا زما او زما ستا شوه
خبره اشنا داسې وه چې
د زړه يې خوښه نه وه
نو درديدا داسې وه چې
ورور يې بدل کې ورکړه
خبره دا داسې وه چې
ژوند بيا ښه نه تيريدو
خفه بيا داسې وه چې
خير اوس شوى کار دى
ناخبره سودا داسې وه چې

زه څه وکړمه څه ويلى نشم
فيصله د دادا داسې وه چې
نو بيا ما څه کړاى وي
زما رضا داسې وه چې
چې زه ژوند به کومه
ښه په خوند به کومه

چا ديته پرې نه ښودم
چې زه دې ژوند وکمه
ښه يې په خوند وکمه
د کور غړي زما
دښمنان شو زما

اوس ژوند روان دى
يو څه بې خوند روان دى
ستا پيرزو وه په ما
ما قبوله کړله
پلاره خير دى ګوره
په بلې خور باندې مې
دا رکم ونه کړې ته
ګوره بيا به ودرديږم
هسې نه درته خيرا وکړمه

بيا به مې غاړه بنده يې
ته به دوزخ ته تللى يې
زه به جنت کې يمه
زه به څنګ خوشحال شم
چې زه جنت کې يمه
ته دوزخ ته تللى يې

زما خو پلار يې کنه
زما خو زړه خوږيږي

سید اکرام نایل
t