دا د ظالم ځوى زه له ماشومتوبه څارم!

دا د ظالم ځوى زه له ماشومتوبه څارم!

دا د ظالم ځوى زه له ماشومتوبه څارم!

_ چې پاچا وزيري به مو کوله مشري به دې سره وه يعنې کتابچه به د دې مخې ته پرته وه.

_ چې لږ راستر شو نو خوسى مو شروع کړ (خوسي) کې به هم د يوې ډلې مشر دا و.

_ په ټولګي کې اولنومره نه و خو د حاضرۍ او ترقي تعليم واک يې خپل کړى و.

_ په کرکټ کې به هر ورځ د يو ټيم کپټان دا مضر و.

د دې ځوان مديريت دومره ښه نه و. خو دې ورته خوند ورکاوه، چې تل مشر پاتې شي نو چوتاري او تيزي به يې کوله.

اوس رښتيا په ژوند کې ډېر کامياب دى. اوس مشري کوي خو ښه با مديريته مشري کوي او دا په برياليتوب پسې نه بلکې برياليتوب په ده پسې ځغلي او منډې وهي.

اسامه بن لادن وايي:

په ټولګي کې نه، په ژوند کې اولنومره شئ.

علي شباب
t