د ژوند د ګلورين عصر په لټه کي روان دي / مشتاق

د ژوند د ګلورين عصر په لټه کي روان دي / مشتاق

د سترګو وچي پاڼي او خبري دي لندېږي

قربان ديسمه, مه ژاړه وزري دي لندېږي

دا چيرته له بارانه قلندره يې پټ سوی

ته نه وينې! وړې, وړې کوتري دي لندېږي

خاناني په قصرونو کي ايثاري په نازونو

رواني په واټونو کي سوالګري دي لندېږي

د ژوند د ګلورين عصر په لټه کي روان دي

دوه ستوري په سختيو کي ملګري دي لندېږي

ځنګل دئ ستا په غېږه کي سکون دئ خوشبوئي ده

پر مخ دي راته ايښي سپين ورغوي دي لندېږي

مشتاقه د کوټې نه بهر مه وړه کاغذونه

هغې ته اهدا سوي څو سندري دي لندېږي

م مشتاق
t