کومه ورځ چې ستا تصویر کې تا راټولوم

کومه ورځ چې ستا تصویر کې تا راټولوم

دم وخت غنیمت دی، خپله ساه راټولوم
ستا د وعدو شمار کووم، دنیا راټولوم

صد هزار تورونه دې په ما شي د عالم
ستا محفل کې ستا هره ادا راټولوم

نن ماښام که راز و رمز شریک کړو لا به ښه شي
ته جامونه راوړه! زه مېنا راټولوم

سره داغونه، خپلې کنډوالې خاکې ته ورکړم
کومه ورځ چې ستا تصویر کې تا راټولوم

وخت څومره کاذب شو؟ موږ یې څومره کړو بدرنګ
مینه په نفرت بدله، هر ځای واویلا راټولوم

سر مې په زنګون ځکه بې دمه ځوړند کړی
خپــــــــلو پــــــرهـــرونو ته مســــکا راټولوم

افتخار جانان
t