ژوندی تصوير يمـه، له ماتې ائينې ورک يم

ژوندی تصوير يمـه، له ماتې ائينې ورک يم

ديو سپېڅلي بغاوت په نوم پسې ورک يم
ملګرو کلي کې چې نه يمه، په دې ورک يم

دسرببرو او سرشارو په دې وران وطن کې
هغــه له مـانه لادرک، زه له هغـې ورک يم

د آمـــن نوم يمه،دورکـــو پښتنو له خاورې
الله خبر دی چې، له کومې زمـانې ورک يم

دبې روحې الزام دې،ماباندې څوک نه لږوي
ژوندی تصوير يمـه، له ماتې ائينې ورک يم

“ساپیه” چاچې راته ټوله،زنده ګي جوړه کــړه
په هغه ښکلي پسې تېرې شوې،مودې ورک يم
ــــــــــــــــــــــــــ
سردارولي ساپى
t