ژوند – محمد صمیم فولار

ژوند – محمد صمیم فولار

تر کومه به ژوندې يې
او ترکومه به لګيا يې
د خپـــل ځــان لپـاره
او د يو ارمــان لپــاره
د دې جهــان لپــاره
اخير به څــه کيږي
چې بــد به کيــږي
او که ښـــه کيږي
له دې نه څوک خبر دې
چې په چا څه کيږي
خو به بس لګيا يو
ځان ته ګف ورکوو
جهـــان ته ګف ورکوو
اخير دا څـــه لپاره
چې موږ ژوندې پاتې شو
دا مو له ياده وتي
چې موږ د څه لپاره
يو پيــــدا شــــــوى
د کوم هــدف لپاره
خو لا په لټه کې يو
چې څنګه ځان جوړ کړو
څنګه په نس ماړه شو
همداسې ورک يو پسې
اخير انجام به څه وي
ته ترې خبر يې کنه
مرګ مو په يو ثانيه کې
کيسه راختمه کړې
د ستړې ژوند دا
اخيرې انجام وي
t