شاعران خواران د مینې ملنګان دي

شاعران خواران د مینې ملنګان دي

مینه ولې ستایي دوی خو ملایان دي
نو ‹‹بسمل›› او ‹‹جانان›› ځکه کافران دي

په افراط او په تفریط کې ظالمان دي
ځینې ځینې سر چپه مسلمانان دي

له پردیو سره خرو غوندې روان دي
او خپل منځ کې بیا د سپیو غوندې وران دي

شاعران خواران د مینې ملنګان دي
شاعران ګورئ! اکثره مئینان دي

مئینان که ګنهکار دي د رحمن دي
ګنهکار خو د خدای واړه بندګان دي

شیطانان خو ځه پرېږده چې شیطانان دي
شیطانانو غوندې ولې انسانان دي؟

په پښتو او افغانیت راسره وران دي
افغانان دي، د همدې افغانستان دي

“خدرخېله” څو یاران مې ښۀ یاران دي
او یو څو یاران، یاران دي خو ماران دي

جانان خدرخیل
t