د علامه رشاد پنځلسم تلين

د علامه رشاد پنځلسم تلين

عبدالهادي هادي

نن د استاد پوهاند علامه عبدالشکور رشاد رح پنځلسم تلين دی.

پوره پنځلس کاله وړاندې په همدې ورځ د افغانستان يوې لويې هستۍ پوهاند علامه عبدالشکور رشاد په کابل کې پور پرې کړ، پر ګور يې نور شه.

د استاد د وداعيې د پرتمينو مراسمو د ستيج رسمي چارې ما په نمجنو سترګو ترسره کړې او بيا مو په درنښت تر کندهاره بدرګه کړ، تر کندهاره زه مشر ورور مې اول رحمن رودوال او خپل ورور مې علم ګل سحر په يوه موټر کې سره ملګري وو.

استاد مو د کندهار پوهنتون په انګړ کې خاورو ته وسپاره او په سبا يې بيرته کابل ته راغلو.

استاد علامه پوهاند عبدالشکور رشاد د افغاني ټولنې هر پاټکي په ځانګړي ډول فرهنګيانو ته د يوې با اعتباره مرجع حيثيت درلوده، داسې مرجع چې لويو کتابتونونو يې سيالي نه شوه کولای. اللهﷻ دې پر دغه ستر انسان ورحميږي او ياد دې يې تلپاتی وي.
t