زه، فـکـر او زړه تـاپـسـې درې واړه ګرځېدو

زه، فـکـر او زړه تـاپـسـې درې واړه ګرځېدو

دریـاد دې شـي د سیند پـه غاړه، غاړه ګرځېدو؟
یو وخت و چې یو ځای به سره دواړه ګرځېدو
ــ
چـې ونـه کـړي د خلکو شـر او شـور مزاحمت
شنه سیمه به مو پریښې وه په شاړه ګرځېدو
ــ
دوران دی چـې د یو او بـل نه لارې بـدلـوو
دوران وو چې د یو او بل په غاړه ګرځېدو
ــ
یواځې سترګې نه وې ستا د سترګو په لټون
زه، فـکـر او زړه تـاپـسـې درې واړه ګرځېدو
ــ
اخته د عشق په رنځ مه شه هندو او مسلمان
ضمیره! مـونـږ به خوب کې په ولاړه ګرځېدو
ــــــــــــــــ
ضمیر ( احمدي)
t