عجيب انسان يم دقاتل سره نړۍ کې اوسم

عجيب انسان يم دقاتل سره نړۍ کې اوسم

کاڼى په کاڼي ماتوم ترېنه لمبې اوباسم
نور مې له ذهنه نابلده مفکورې اوباسم

دسترګکونو ښارته لاړم پکښې وګرځيدم
دسترکګونو ښارنه راغلمه توبې اوباسم

لاچې ماشوم وم ماله پلاره ټوپکونه غوښتل
اوس چې رالوى شوم قلمونه له کوټې اوباسم

عجيب انسان يم دقاتل سره نړۍ کې اوسم
عجيب انسان يم له کوګله دروازې اوباسم

سجاده! دومره بې وسۍکې رالوى شوى يم چې
په لاره ځم قبر ته پښې کږې وږې اوباسم

سپین ګل ساجد
t