زما زړه جلال اباد دى / سيده حسينه ګل

زما زړه جلال اباد دى / سيده حسينه ګل

دا مې څه جلال اباد دى

زما زړه جلال اباد دى

د مرگي ويره پکښې ده

ژوندانه جلال اباد دى

دا د لوې وطن مرکز دى

څومره خه جلال اباد دى

زه په دې به ېمه ښکلي

ما کښې زړه جلال اباد دى

سيده حسينه گل
t