غزل _ دادمحمد ناوک

غزل _ دادمحمد ناوک

هم د خندا شرنګا ترې پټه، هم سلګۍ کيسې دي
د دېوالو شاته عجیبه لېونۍ کیسې دي

د زړه غوښتنې د توهين له دېوه پټې ساتي
ځکه يې شعر کې د هغې يوې نجلۍ کیسې دي

د عشق بقا په تقدس کې تر دې حد نغښتې
اجساد يې خاورې خو لاپاتې يې ژوندۍ کيسې دي

چې درد شريک وي روایات سړي ته خپل ښکارېږي
سړې ته خپلې ښکارې څومره که پردۍ کيسې دي

دلته د مينې تقدس د هوس پښو کې رغړي
عشق د فريب نوم دی او مينې د زيندۍ کيسې دي

اوس نو ناوک د کرکې کلک زندان کې ګوښی پاتې
څه که مو اورېدل، هغه يې د ځوانۍ کيسې دي

۱۳۹۴-۱۱-۱۱ــــ کابل
t