کاکا مراد ته نذر – ډاکټر احسان الله درمل

کاکا مراد ته نذر – ډاکټر احسان الله درمل

تا ولې غوښتل چې برباد شوي شي آباد کاکا!؟
ځه د نامرادو هیلو گور ښه یې «مراد کاکا»!

چا درته ویل چې شه څراغ او پر سر اور بل که
هاغلته چې هر څوک قصیدې وایي د باد کاکا!

تا موږ ته د خیر د رسولو کفر کړی و
ته وې د شر ځری ستا پر ضد ښه و جهاد کاکا!

وږیو ستا د روح ازاد مارغه په غشیو ووېشته
تا غوښتل چې وږي دې له لوږې شي ازاد کاکا!

جار دې شم دا شاړې دشتې دغه غرونه مه پرېږده
مه درومه زموږ خو نه مجنون شته نه فرهاد کاکا!

څوک به دې پالي مینه او څوک به دې گټي وینه؟
مړ شوې خو د څنگه جوارگرو پر جایداد کاکا!؟

ډکې ډکې سترگې بدرگه لېږو له تا سره
ځه! په مخ دې ښه! لار دې روښانه روح دې ښاد کاکا!
t