یو لمحه وه د کتو وه

یو لمحه وه د کتو وه

خدای خبر یمه کوم حال کې
هير مې نه شوې پوره کال کې
………
دې تصویر غوندې خاموش یم
را ځوړند یم په دیوال کې
…………….
ماسره یې ځواب نه و
وزن ډير و ستا په سوال کې
…………….
یو لمحه وه د کتو وه
خو وخت تیر شو قیل او قال کې
……………..
چې ستا زلفې مې په لاس دي
برکت دی میاشت اوکال کې
………….
ستا دمخ تته رڼا ده
یا سپوږمۍ وینمه شال کې
……………
بیا د سات ستنې ټکيږي
او بیا وخت دی په زوال کې
…………
تا هغه مینه هم راکړه
چې مې نه وه خوب او خیال کې
…..
چا یې غم کړی طایره ؟
چې دنیا ده په ملال کې

طايرځلاند
t