دسترګکونو ښارته لاړم پکښې وګرځيدم

دسترګکونو ښارته لاړم پکښې وګرځيدم

 

کاڼى په کاڼي ماتوم ترېنه لمبې اوباسم
نور مې له ذهنه نابلده مفکورې اوباسم

دسترګکونو ښارته لاړم پکښې وګرځيدم
دسترکګونو ښارنه راغلمه توبې اوباسم

لاچې ماشوم وم ماله پلاره ټوپکونه غوښتل!
اوس چې رالوى شوم قلمونه له کوټې اوباسم

عجيب انسان يم دقاتل سره نړۍ کې اوسم
عجيب انسان يم له کوګله دروازې اوباسم

سجاده! دومره بې وسۍکې رالوى شوى يم چې
په لاره ځم قبرته پښې کږې وږې اوباسم

سپين ګل سجاد
t