پوهاند عبدالحی حبيبي

غزل / نصرت ارمان

هر کاره

غزل/عمران لمر

مه خپه کیږه!

صفي بدرنګه نه يم !

خوږې خبرې

د ګاندهي کيسه

تازه نظم/نعمان دوست

خاوره د ولیانو ده!

t