دا یې لا بله …..

(*) تندر

لس ښه ټکي

بریا یعنې دا چې…

هېڅکله…

ماشومان وزغمئ!

نامناسبې درملنې

(جرم څېړنې علم)

یو پراخ تصور!

t