تازه غزل/ایاز

مفهوم او مانا

بې مقطع غزل!

غزل/جانان خدرخیل

نظم/حفیظ همیم

ادب تیوري

کوڼ / لنډه کيسه

له آفته پسات زېږي

مرمۍ (لنډه کيسه)

…څه به وشي؟

ګمانونه/مهر تاج

غزل/خالد سنګر

t