د ګوروان عدل

د افغان پیوند نوی غزل

ادبيات له نوي ديده

غزل/ نجیب تنها

د قاتل مېلمستيا

د كندهار د خاطرو څخه!

ممنوع مِن الصرف

د لورالايي باچاهان

مرکب اغېز

يوه ورځ زردشت . . .

غزل / استاد اجمل ښکلی

مبارزه / لنډه کیسه 

پوهاند عبدالحی حبيبي

t