تور ژیړی یا زردی سیا

د اپنډیکس علایم

د تنباکو استعمال

t