قد مو جګ کړئ

د کینې (حسد) درملنه!

سبزيجات او ګټې يې

پياز او ګټې يې

t