عقیده، باور او هیله

برعکس واقعیتونه

ښکلا څه شی ده؟

د بريا لپاره مشورې

زندان ته د تللو ارمان

دوهم ګوګل پېژنئ؟

t