د تابعیت حق

شير شاه سوري

بادرنګ او ګټې یې

د رواني جګړې ګټې

د رواني جګړې ګټې

ښځه پوه سوې وه

t