تر ټولو ستر ناورین!

بې خاونده ملک!

د ډالرو «کانې»!

ستاسې حق

دین زده کړئ!

د ناکام اتل فریاد

لار ورکي څوک دي؟

t