شکر ایستل

خاطره/ مرسل احمدزۍ

مُطالعه

د ګرانۍ ګټي

له درده ډک انځور

د سترګو تړل

t