بار

غزل/حفیظ همیم

زموږ د ماشوم اختر

غزل!/حامد غورځنګ

پښتانه او تربور!

غزل/ضمیر

ملي احساس

ازاد نظم

پګړۍ

غزل/میاخیل

یو څوک باید ولري 

t