پوهاند عبدالحی حبيبي

غزل / نصرت ارمان

هر کاره

غزل/عمران لمر

د ماشوم ليک

مه خپه کیږه!

صفي بدرنګه نه يم !

خوږې خبرې

t