غزل – ظاهر اعمار

غزل – سعادت فروغي

برتراند راسل

t