غاښونه ولې خرابېږي؟

ایا پوهيدلاست؟

شکر څه ډول ناروغي ده؟

بد هضمي:

د لاسونو ساتنه!

t