انسان او فکر

له تلې تر لړمه

منفي سیالۍ

یو ښار؛ دوه نرخه

د ژوند يوولس اصول

t