د قدرت کارونه

څو ګټورې ويناوې

تریخ بادام

چې څه کرې هغه به رېبې!

د وجد او معرفت توپیر

لس شیان زړونه وژني

شیطان رشوت نه اخلي

حديث شريف

پرودګاره!!!

وایي چې ….!!

د جنت نعمتونه

د قبر عذاب

t