خپه یې کړم…

غزل – سپين ګل سجاد

غزل- کاینات تنها

زموږ ټولنه!

پيغمبره! ﷺ

نه جام، نه څادر

(یا هو) – راعون

غزله – وسیع ابهام

ته رښتیا شاعر یې!

د پاچا لور او نايي

د ماضي پاڼه

نظم

حق، حق دی !

د طارق تسل غزل

خود کلامی

غزل- عمران لمر

t