بد هضمي:

د لاسونو ساتنه!

د وینې غوړ

تور ژیړی یا زردی سیا

t