د چا په زمانه کې؟

ولسمشر صدام حسين

د شین رنګ روانشناسي

t