تور ژیړی یا زردی سیا

تور ژیړی یا زردی سیا

تور ژیړی یا hepatitis د لړمون یا ځیګر التهاب د A،B،C،D،Eوایرسونو پواسطه منځ ته راځي دلته د د تور زیړې په B ‌‌‌‌‌‌ډول یا Hepatitis B په هکله بحث کوم.
لیکوال: ډاکتر نوید ”خپلواک“

د تور زیړي هر ‌‌‌‌‌‌ډول له ناروغ انسان څخه روغ انسان ته په لاندنیو ممکنو لارو انتقالیږي
۱-په تور زیړيآخته انسان سره جنسي اړیکې نیول
۲-په تور زیړي د مبتلا انسان له وینې استفاده کول
۳-په تور زیړي د آخته انسان سره د ستنې شریک استعمال: پدې معنی که چرته په دې وایرس آخته انسان ته پیچکاري وکړل شي او بیا عین پیچکاري بل روغ انسان استفاده کړي پرته له کوم قید او شرطه په تور زیړي اخته کیدتی شي، همدا ‌‌‌‌‌‌ډول په سلمانیو کې د مشترک تیغ نه د استفادې پواسطه دا ویروس له یوه انسان بل انسان ته انتقالیدای شي.
۴-که چرته یوه ښځمنه تور زیړی ولري اوبیا حمل واخلي نو ددغې ښځمنې په رحم کې موجود ماشوم پدې مکروب اخته کیدای شي.

د تور زیړي لمړنۍ نښې نښانې
تور زیړی ‌‌‌‌‌‌په ‌‌‌‌‌‌ډیرو انسانانو کې د کومه خاصه نښه نلري مګر لمړنۍ نښې یې په لاندې ‌‌‌‌‌‌ډولدي.
۱-زکام،ټوخی،تبه
۲-ژیړ ژیړی یعنۍ د پوستکي او د سترګو ژیړوالی
۳-د وجود ستړیا او خستګی
۴-د ه‌‌‌‌‌‌ډوکو حفیف دردونه
۵-د اشتها کمیدل،زړه بدوالی او کانګې
۶-د لړمون یا ځیګر دردونه
۷-د ‌‌‌‌‌‌ډکو متیازو ژیړ بخن یا سپین ته ورته رنګ
۸-د تشو متیازو خړ رنګ
۹-د پوستکي خارښت
۱۰-د وزن کمیدل

د تور زیړي بد عواقب
که تور زیړی په بدن کې فعال پریږدو او درملنه یې ونکړو نو ناروغ په لاندنیو مدهشو ناروغیو آخته کوي
۱-د لړمون یا ځیګر دردناکه پړسیدل
۲-د لړمون. یا ځیګر سیروسیس یا غوټه غوټه کیدل
۳-د لړمون سرطان
۴-د لړمون فلج کیدل
۵-کوما او بې هوشي

درملنه
د تور زیړی له اړینو معایناتو وروسته که چرته د نوموړې مکروب شتون تثبیط شوه نو د تور زیړي درمل د څو مکررو میاشتو لپاره باید وکارول شي تر څو موږ وکولاي شو چي د تور زیړي مکروب په بدن کي غیر فعاله وساتو.روغتيا معلوماتي
t