ماشومانو ته د نقل کولو ګټي

ماشومانو ته د نقل کولو ګټي

ماشومانو ته نقل یا کیسه هغوی زده کړي ته تشویق کوي.

ماشومان د خپل محیط سره اشنا کېږي.

کیسه کول ماشومانو ته کېدای سي داسي فضاء رامنځ ته کړي چي ماشومان په واقعيت کي د هغه سره په مخامخ کېدلو مناسب عمل وکړي.

په نقل کي چي د اشخاصو تر منځ کوم روابط موجود وي، ماشومان دېته هڅوي چي په ژوند کي اړیکي درک کړي.

کیسه مهم پیغامونه مخاطبانو ته انتقالوي، چي ماشوم د هغه په اورېدلو او د هغه په اړه د فکر کولو له لاري دغه پیغامونه په ذهن کي ساتي او د کورني، انسانانو او اجتماعي ارزښتونو باندي یې پوهوي.

کیسه کول د ماشومانو دقت ډېروي، د کیسې په وخت کي ماشومان د ښه اورېدلو تر څنګ، په کیسې د ښه پوهېدلو لپاره دقت کوي، چي د ماشومانو سره د کارونو په ترسره کولو کي مرسته کوي، تر څو څنګه تمرکز وکړي او څنګه په دقت مخته ولاړ سي.

د کیسې په اورېدلو ماشومان د نویو لغاتونو سره اشنا کېږي او د ژبي د سخت والي او د لغاتونو د سم تلفظ سره اشنایې پیدا کوي.

د ماشومانو د تخیل، تصور او خلاقیت قدرت ډېروي او د حافظې په قوي کولو کي یې مرسته کوي.

د بېلابېلو ځایونو او ډول ډول کیسو په ویلو سره مو د ماشومانو فکري محدودیت د منځه ځي.

ژباړه: عایشه عزیزيليکنه ماشومان معلوماتي
t