یو فکر څنګه عام کړو؟

یو فکر څنګه عام کړو؟

د یوه ځانګړي فکر د عامولو لپاره دری کارونه باید وکړو.

۱: نمایش ورکول یا Exhibit. په دې مانا چې د ټولنې د بېلابېلو قشرونو په وړاندې د هماغه فکر چې عامول یې غواړو، بیا بیا یې د نمایش په ډول ورته وړاندې کړو.

۲:د ډلې جوړول یا Make a band. کله چې غواړو یو فکر عام کړو، باید د یوې ځانګړې همفکره ډلې په جوړولو کار وکړو.

۳:تېر تاریخ ته بیا ځلې کتنه History overview. په دې مانا چې د ټولنې خلکو ته د هماغه فکر په تړاو، چې اوس یې عامول غواړو د تېر تاریخ پاڼې بیا بیا تکرار کړو او په مثبتو او منفي ابعادو یې ژور بحثونه وکړو.

که پورته دری کارونه د یوه ځانګړي فکر لپاره په تدریجي ډول په یوې ټولنې کې پلی شي، نو د دې فکر عامولو پاېله بیخي په ښه او کامیاب ډول ترلاسه کیدلی شي.

#د_یو_ریسرچ_نچوړ

ژباړه: طارق تسل

 معلوماتي، فکر عامول
t