د سپین رنګ روانشناسي

د سپین رنګ روانشناسي

سپین رنګ د ازادۍ، سولي، اخلاص،پاکۍ، تازه ګۍ، سادګي او بې طرفۍ نښه ده.

سپین رنګ د آرامۍ، امید او د کارونو د نظم احساس پیدا کوي.

سپین رنګ د احساساتو او دننه افکارو د پاکۍ او انسان ته روحیه بخښونکي دی.

دا رنګ د پاکي نښه ده چي په همدي سبب د ناوي او ډاکټرانو په جامو کي ځیني استفاده کیږي.

ددې رنګ څخه په روغتونونو او د یو اطاق د فضا د لويي ښودلو لپاره کار اخیستل کیږي.

سپین رنګ د یوازیوالي د احساس سبب کیږي.

د سپین رنګ خوښونکو اشخاصو خصوصیات

آینده جوړونکي، هوښیار، ځیرک او د مثبت فکر درلودونکي دي.

احتیاطي و د پیسو په مصرف کولو کي دقت کونکي دي.

پر ځان د ډیر کنټرول درلودونکي دي.

د یو کار د ترسره کولو څخه مخکي ډیر دقیق فکر کوونکي دي او لږ د ناکامۍ سره مخ کیږي.

ژباړه: عایشه عزیزيد سپین رنګ روانشناسي ليکنه معلوماتي
t