لپه لپه د شبنم شومه کاروانه  / پير محمد کاروان

لپه لپه د شبنم شومه کاروانه  / پير محمد کاروان

توره شپه ده سترګې را غبار ترې اخلم

د دوو بلو ډیوه ګیو کار ترې اخلم

د یوه لوی سرود سودا لرم، دکان ته

ځم د ډېرو ربابونو تار ترې اخلم

پاړو ګره په اوده کې راولمه

پروت پر غاړه د سرو زرو مار ترې اخلم

غشي غشي مې مسرې مسرې غزلې

جګړه ولم د سندرو ښار ترې اخلم

ځم ځنګل ته د چندڼو، په ځولۍ کې

د طوطیانو شَکري چغار ترې اخلم

یوه زرغون طاووس ته ناست یمه او پته

د فطرت د میناتور نګار ترې اخلم

لپه لپه د شبنم شومه کاروانه

تږی ګل راغی د تندې بار ترې اخلم

۱۰ اسد ۱۳۹۸ کابل
t