ولې خواړه خورو؟

ولې خواړه خورو؟

خواړه د ګېډې ډکولو له پاره نه دي، بلکې خواړه د دې لپاره خورو، چې د بدن تودوخه مو بشپړه شي.
ـــ د بدن تودوخه مو له (۳۷) درجو لوړه نه شي.
ـــ په ناروغیو اخته نه شو.
ـــ سرطان مو ونه نیسي.
ــــ د وینې قندونه مو ډېر نه شي.
ــــ د وینې قندونه مو لږ نه شي.
ــــ ډېر چاغ نه شو.
ــــ ناتوانه او خوار نه شو.
ــــ له بدن سره مو د خوړو اړیکه وساتل شي.
ــــ چې ونه مو ټیټه پاتې نه شي.
ــــ ډېر لوړ نه شو.
ــــ د دې لپاره چې قندونه او شحمیات لري.
ــــ د دې لپاره ، چې معدني مالګې او فلزات لري ، نو انسانان باید د نطفې له پړاوه بیا تر مړینې پورې خواړه وخوري.
عطامحمد”مياخيل“معلوماتي ولې خواړه خورو؟
t