د ننګرهار سهار به څنګه وو نن؟

د ننګرهار سهار به څنګه وو نن؟

د ننګرهار سهاربه څنگه وو نن؟

دنارنجانو د باغونو ښکلا څنگه ده نن؟

د گلابونو ټول رنگونه به بې رنگه نه وي؟

د بازارونو بيروبار به دم ختلئ نه وي؟

هو

نن به د پېغلو ټول سينگار پيکه پيکه غوندې وي

نن به زلمي د اتڼونو مرور غوندې وي

نن به د وير او ساندو شور د غوږ پردې هم شلوي

نن به د هر يو کور انگڼ سپيره سپره ښکاري

نن به د هرې کوڅې ژوند نسکور نسکور ليدائ شي

نن به د هر يو کور هر بام نيمگړئ وي منمه

نن به د هرې مور په زړه باندې ډودئ پخېگي

نن به د هر دادا دغم نه ملا راټيټه هم وي

نن به د هرې خور سيالي نه وي نخرې به نه وي

نن به د هر يو ورور د ډاډ او دلاسې څوک نه وي

نن به د هر ماشوم زانگو چرته تالئ نه وهي

نن به سپين غر د ډيره درده ساه نيولئ ښکاري

نن به ماهيان د درونټې اوبو کې هم نه گرځي

نن به باغونه چمنونه شاړ شډل پراته وي

نن به شاعر د ننگرهار هډو په خود کې نه وي

نن به قلم چرته يو گوټ کې خپلې اوښکې څڅوي ژاړي به

نن به د امن بابا ډېر خپه وي

نن به تاريخ زما نه يو تپوس کوي واي به

زما په پاڼو کې د نورو وينو ځائ نيشته دئ

څه اوکړمه؟؟

سيده حسينه گل
t