لوستونکی ماشوم کتاب پښتو شو

لوستونکی ماشوم کتاب پښتو شو

لوست ته د ماشومانو د هڅولو عملي لارې چارې

په دې کتاب کې – چې د ماشومانو د روزلو لړۍ دویمه برخه ده- له ښوونځي مخکې پړاو ماشومانو ته د لوست او زدکړې مېتود راښیي؛

  • لوست ته د ماشومانو/زلموټو او زلمیانو هڅولو چلونه پکې زدکولی شو؛
  • ماشومانو ته څنګه کیسې او نکلونه وکړو؛
  • ماشوم ته کیسه وکړاو که کتاب ورته ولولو؟؛
  • له خوب مخکې نکل؛

او داسې نور موضوعات

دا کتاب تکړه ژباړه هدايت هميم ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي چاپ او خپور کړی دی.
t