ناسا د زحل نوي انځورونه اخيستي دي

ناسا د زحل نوي انځورونه اخيستي دي

هغه سياره چې نوې موندل شوې ده او د اوبو څرک پکې ليدل شوی دی، ناسا يې تازه انځورونه اخيستي دي.

دا انځورونه چې هبل په نوم لروين باندې اخيستل شوي دي، په ارټ ګيلرۍ کې نندارې ته اېښودل شوي دي.

که څه هم په مشتري کې د توپانونو په اړه مالومات ورکړل شوي دي، خو دا لومړی ځل دی چې د زحل په شمالي برخو کې د توپانونو چلېدو خبر ورکړل شو.
t