د سپوږمۍ چينې او اوبه

د سپوږمۍ چينې او اوبه

سپوږمۍ کې د اوبو او چينو پيدا کېدو خبرونه خورا تاوده دي او ساينس پوهان هڅې کوي چې هلته داسې اوبه ومومي چې د ژوند کولو امکانات پکې برابر شي.

ناسا غواړي په دې اړه ماموريت ترسره کړي او تحقيق وکړي ترڅو هلته اوبه ومومي.

که د دې ماموریت پر مهال د سپوږمۍ په بله برخه کې اوبه پیدا شوې، ښايي هلته د ژوند کولو لومړنۍ اسانتیاوې برابرې شي، ځکه هلته د اوبو شتون د نویو څېړنو لپاره حیاتي سرچینه بلل کېږي.
t