د ډاکټر اسرار يو ښکلی غزل

د ډاکټر اسرار يو ښکلی غزل

نور کارونه رانه پاتې ټول ميرات دي

ستا غمونه سر خوړلي دومره زيات دي

یا دې یاد هم، لکه ستا، راسره پرېښوه

یا زما د تصور څانګونه مات دي

یو ارمان مې هم د زړه نه پورا کېږي

جوړ زما په لاس کې کرښې د بایلات دي

د ښایست سواره دې ټول په وسله پور شو

ستا نظر ته د زړګو ملکونه رات دي

د سکون څادر مې راښکلو ویده شوم

سوځولې مې وعدې د ملاقات دي

بې شعورو ته خبرې د شعور کړم

خلک وایي خراب شوي یې خیالات دي

څه اسرار کوي ياري د سنګدلانو

څه جوړ کاڼو ورولو ته حالات دي
t