زما د زړه واکمنه!

زما د زړه واکمنه!

همت خان

زما د زړه واکمنه ! نه پوهیږم کوم ځای دی ، خو ډير عجب ځای دی ، له امن او سوکالۍ ډک چاپیریال دی ، د هر ډول ګل وږمې په د اسې حال کې احساسووم چې دواړه سترګې مې پوره پټې دې ، خو په زړه کې بیدار یم ، هر څه احساسوم ، نه پوهیږم ویده یم که خوبولی او که مې اروا له تنې وتلې او دکایناتو په لویو وسعتونو کې په الوت ده .

یو ځای ته رسم هلته یو بل ډول عجبه ننداره ګورم ، یو بل ډول احساس راسره مل شي ، بیخي د لافاني خوښۍ احساس. زه احساسو م چې تاسو مې زړه مې په خپلو کمالي او جلالي ګوتو ګې اړوې را اړوې او ورته ځیر یې .

زړه مې سترګې سترګې دی او د هستۍ په خاموشه عالم کې ستاد سوځوونکو جلوو ننداره کوي ، له ځان او جهان ناخبره ، نه عرش ګوري ، نه فرش ګوري ، یوازې ستا د ذات جلوو ته یې پام دی . هغه جلوې چې ستاسو له زرګونو نوراني پردو راتیريږي او ځلیږي.

ته مې زړه اړوې را اړوې ، ورته موسک یې ، زما بې شمیره ارمانونه لټ په لټ کوې او ورته موسکې یې ، زما د زړه د زړه په وینو لړلې زما دمینې کیسه په نوراني اوبو پریمینځي او پاڼه پاڼه یې اړوې . ورته ځير یې ، ورته موسک یې .

لګیایې ! زړه مې لټ په لټ کوې او دخپل ذات د دیدار تلوسې ، د پورته تګ هیلې او د ژوندانه ټول رازونه مې لولې . د ا هرڅه ستا له سترګو د یو شهکار د فلم د صحنو په توګه تیریږي . او ته یې په خاموشه عالم کې ګورې .هیڅ نه وایې یواځې موسک یې .

ته مې د زړه هغه درزا ته غوږ یې چې له هر درز سره یې یو ارمان راپورته کیږي ، یوه کیسه تیروي ، یو راز راسپړي . ته ګورې ، ته غوږ غوږ یې خو هیڅ نه وایې یوازې موسک یې .

یو ناڅاپه په خپلو خوږو نوراني ګوتو کې زما زړه سرچپه ونیسې ، تل یې وګورې چې ستا یو بدبخته غلیم پکې د ځالې په جوړښت پیل کړې په زرګونو وسوسې او اندیښنې ، کینه او نفرت پکې په شد او مد لګیاوي چې د سړې وینې په جامه کې زما په زړه کې دیره واچوي . ته مې د زړه په تل نوراني ورغوې تېر کړې او د شیطان ځاله دړې وړې کړې .

له دې سره زما سترګې وغړیږي ، سترګو ته مې نوې رڼا راشي ، په هرڅه کې ستا د ذات جلوه وګورم ، او دغه تماشه مې ستا لور ته نور پسې در نږدې کړي ، ستا د لیدو هیله مې نوره هم پسې پیاوړې شي ، تنده مې واخلي ، جل مې واخلي ، ستا په لور په ځغاسته مزل پیل کړم او په هر قدم کې احساسوم چې ستا لور ته در نږدی کیږم او ته راته له لرې موسک یې .
لویه پاچا ، مننه چې زما د زړه هنداره دې د کینې او نفرت له غباره پرېمینځله او د شیطان ځاله دې دړې وړې کړه . مننه د زړه له تله مننه
t