محل

محل

مخل
تا که د راتلو اراده وکړه
په زاړه آدرس راشه
هغه محل چې تا کنډواله پریښود
د وجود خاورو کې پټ دی
زه د انتظار تسبیح اړوم
عشق د رګونو په کوځو کې
لاهغسې ماشوم لوبیږي
ویی پوښته
ماته به دې برابر راولي
ستا د پخواني محل څنګ ته
په نوی قبر کې به خښه یمه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مرسل احمدزۍ
t