ژوند

ژوند

بس!
لږ نور انتظار
ترافیک صاحب
سرک همداسې ګډوډ پریږده
یو ځو ماشوم لاسونه
په خوږه ژبه باندې
بس پر همدې چهاراهی
همدې ګډوډ حالت ته
د خپل غربت له کوره
یو نوی رنګ ورکوي
دلته زنځیر خرڅوي
له غاړې نیسه د موټر تر ټیرو
دا ځینې ځینې پکې ګل خرڅوي
ځینې کتاب او قلم هم ګرځوي
ځه په هنر باندې هنر خرڅوی
د ژوند قمار به کله وګتې هم
خو
دیوې وچې او بې رنګې لمړۍ (نوړۍ)
لپاره خپل ښایسته رنګونه بایلي
ــــــــــــــ

مرسل احمدزۍ
t